Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Inne X

V SA/Wa 602/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP

II GSK 583/08 - Wyrok NSA z 2008-12-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON

III SA/Gd 468/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-12-15

Sprawa ze skargi 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na czynność Gminy Miasta [...] w przedmiocie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty i niedopuszczeniu oferty do oceny i porównania

II GSK 426/07 - Wyrok NSA z 2008-03-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przedmiocie wydania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON

III SA/Wr 365/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy J. G. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 201/05 - Wyrok NSA z 2005-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

III SA/Wr 164/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w przedmiocie prowadzenia handlu poza targowiskami i wyznaczonymi miejscami

II GSK 831/08 - Postanowienie NSA z 2009-03-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi V. S. P. Spółki z o.o. w G. na wezwanie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr [...] w przedmiocie wezwania do przedstawienia taryfy dla obrotu energią elektryczną

II GZ 157/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy

II SA/Po 130/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-02

Sprawa ze skargi G. A. P. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na czynność Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej w przedmiocie wykreślenia z rejestru działalności regulowanej
1   Następne >   +2   4