Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 453/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Ke 545/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II GSK 1255/11 - Wyrok NSA z 2012-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

IV SA/Wr 242/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-11-14

Wniosek w przedmiocie działania w imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej w B.

VII SA/Wa 309/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wycofania produktu z obrotu

III SO/Kr 37/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-27

Wniosek J. J. o wymierzenie grzywny radcy prawnemu M. B.

II GSK 365/11 - Wyrok NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych

II OSK 77/12 - Wyrok NSA z 2012-04-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. W. na niewykonanie wyroku NSA , w sprawie o sygn. akt OSA 1/03 przez Szpital Kliniczny im. [...] w Warszawie uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

II GSK 1846/11 - Wyrok NSA z 2012-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

VI SA/Wa 1893/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie uchylenia decyzji nakazującej zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia
1   Następne >   +2   +5   +10   16