Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 2521/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-12

Skarga F. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Po 634/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-01

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w P. w przedmiocie odmowy dokonania wpisu na listę stałych mediatorów

III SAB/Kr 75/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

III SA/Wr 241/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Sądu Apelacyjnego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zwolnienia z funkcji biegłego sądowego

II GZ 199/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wyniku ...

II GZ 94/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego nr [...] w przedmiocie stwie...

II GZ 294/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie zwrotu wniosku o dopuszczenie do egzaminu notarialnego

VI SA/Wa 770/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie powołania na stanowisko komornika sądowego

VI SA/Wa 1297/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

VI SA/Wa 2547/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego
1   Następne >   +2   5