Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

IV SA 569/91 - Postanowienie NSA z 1991-12-13

skargę Spółdzielni Pracy 'Ż. W.' i Domu Prasy spółka z o.o. na pismo Przewodniczącego Komisji do Spraw Likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej 'Prasa-Książka-Ruch' w przedmiocie sprzedaży gazety 'Ż. W.'.

SA 797/81 - Wyrok NSA z 1981-05-21

Skarga Wincentego i Reginy małżonków G. oraz Wiesława G. na decyzję Wojewody Ciechanowskiego w przedmiocie wywłaszczania części nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w P. zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Miasta i Gminy w P. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Ciechanowskiego zwrot kosztów postępow...

II SA 972/88 - Wyrok NSA z 1989-02-14

Skarga Eugeniusza B. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie w przedmiocie wydzielenia ekwiwalentu za grunty wniesione do rolniczej spółdzielni produkcyjnej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Gminy K., a także