Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I ONP 1/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I ONP 2/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

I OPP 110/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga Z. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygnaturze II SAB/Wa 544/18 ze skargi na bezczynność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 5/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Skarga Instytutu [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygnaturze III SA/Kr 659/19 ze skargi na decyzję Komisji Odwoławczej Rady Narodowej Centrum Nauki w przedmiocie odmowy przyznania środków do realizacji projektu

I OPP 88/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Skarga A.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu w sprawie o sygn. akt II SPP/Op 49/19 z wniosku A.D. o przyznanie prawa pomocy w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego

I OPP 1/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Skarga S.T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 894/19 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego