Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA 1673/01 - Wyrok NSA z 2002-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie nadania statusu uchodźcy

V SA 613/02 - Wyrok NSA z 2002-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na osiedlenie

V SA 2490/01 - Wyrok NSA z 2002-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającą ją decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25 maja 2001 r. (...), (...).

V SA 429/02 - Postanowienie NSA z 2002-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie dopuszczenia na prawach strony (...) Stowarzyszenia Kupieckiego w Z. do udziału w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania zezwolenia na nabycie przez Domy Towarowe 'C.' S.A. w W. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

V SA 2211-2212/01 - Wyrok NSA z 2002-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie statusu uchodźcy

V SA 3324/01 - Wyrok NSA z 2002-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony ~

V SA 827/02 - Wyrok NSA z 2002-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy~

V SA 2502/01 - Wyrok NSA z 2002-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

V SA 2817/01 - Wyrok NSA z 2002-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

V SA 2184/01 - Wyrok NSA z 2002-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
1   Następne >   2