Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 268/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza

II GSK 1089/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na pozostanie w stosunku zatrudnienia

VI SA/Wa 614/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji sprzeciwiającej się wpisowi na listę radców prawnych

II GZ 229/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od uchwały w przedmiocie zawieszenia w czynnościach zawodowych adwokata

VI SA/Wa 758/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

VI SA/Wa 1228/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-05

Sprawa ze skargi P. K. na czynność Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. w przedmiocie ustalenia wyniku kolokwium cząstkowego i weryfikacji wyników kolokwium

VI SA/Wa 637/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

VI SA/Wa 1492/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-21

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich oraz odmowy uwzględnienia wniosku o wyrażenie zgody na powtórzenie drugiego roku szkolenia aplikacji adwokackiej

II GZ 264/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Finansów , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

II GSK 323/11 - Wyrok NSA z 2012-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wpisu na listę adwokatów
1   Następne >   +2   +5   +10   49