Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 772/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1627/06 - Wyrok NSA z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

I OZ 535/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 925/06 - Wyrok NSA z 2008-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej