Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

VIII SA/Wa 1131/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały

II OSK 848/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ze skargi K. B. na decyzję Prezydenta m.st. Warszawy nr [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 2563/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Skarga A. D. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

IV SA/Wa 1530/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 936/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w sprawie o wymeldowanie z naruszeniem prawa

II SA/Go 353/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewoda w przedmiocie : wymeldowanie

II SA/Ke 243/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wymeldowania

II OZ 452/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OSK 1525/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-12

Wniosek o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej A. Ż. od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa...

II SA/Ke 361/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   89