Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Po 751/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-11

Wniosek w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II OZ 635/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na pkt.1 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie Nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z prawem post...

II SA/Rz 670/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-02

Wniosek adw. J. J. - działającego w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik J. J. i B. J. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dni...

IV SA/Po 330/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II OZ 299/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiekt...

II SA/Gl 430/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie zarzutów do prowadzonego postępowania egzekucyjnego w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego zażalenia

II SA/Gl 1449/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku usunięcia odpadów z nieruchomości na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na druku urzędowego formularza PPF oraz wniosku skarżącego w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata

II SA/Wr 584/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa postanowienia zawierającego stanowisko wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego

II SA/Ke 864/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-11-28

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Lu 712/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-01

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 617/12 zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Lublinie w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego; w zakresie wniosku T. K.'o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania sądowego'
1   Następne >   2