Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA 1213/81 - Wyrok NSA z 1981-06-30

Skarga Rudolfa S. na decyzję Wojewody Kieleckiego w przedmiocie cofnięcia potwierdzenia zgłoszenia wykonywania rzemiosła i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta K. , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Kieleckiego zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego.