Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spółdzielnie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 71/05 - Wyrok NSA z 2005-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

II SA/Wr 1013/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA 2357/93 - Wyrok NSA z 1995-02-10

skargę Ewy B. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie rekompensaty pieniężnej na uzupełnienie wydatków na wkład mieszkaniowy.

I SA 672/97 - Wyrok NSA z 1998-02-04

Skarga Małgorzaty W. na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (...) w przedmiocie odmowy przyznania rekompensaty pieniężnej na cele mieszkaniowe.

III RN 133/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (...) w przedmiocie odmowy przyznania rekompensaty pieniężnej na cele mieszkaniowe na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 672/97~oddala rewizję nadzwyczajną.

III ARN 48/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (...) w przedmiocie odmowy przyznania rekompensaty pieniężnej na uzupełnienie wydatków mieszkaniowych na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 1800/94~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III ARN 79/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (...) w przedmiocie odmowy przyznania rekompensaty pieniężnej na uzupełnienie wydatków na wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 511/94~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.

III RN 23/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (...) w przedmiocie odmowy przyznania rekompensaty pieniężnej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 1332/96 ~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III RN 68/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (...) w przedmiocie odmowy wypłaty rekompensaty pieniężnej na cele mieszkaniowe na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA w Warszawie (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 1539/97~uchyla zaskarżony wyrok, oraz

I CRN 222/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-02-28

Sąd Najwyższy Izba Cywilna przy udziale prokuratora - P. Wiśniewskiego po rozpoznaniu sprawy z powództwa 'S.' Powszechnej Spółdzielni Spożywców w C. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 'Z.' w C. o ustalenie lub nakazanie wydania przydziału na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie IV C 18/92 - uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Wojewódzkiemu w Warszawie do ponownego rozpoz...