Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wr 636/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kłodzku w przedmiocie utworzenia Fortecznego Parku Kulturowego

II SA/Bd 522/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-07-27

Sprawa ze skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w przedmiocie założenia gminnej ewidencji zabytków stwierdza nieważność paragrafu 4 zaskarżonego zarządzenia w części obejmującej zwrot: 'z mocą wsteczną w odniesieniu do programu opieki nad zabytkami'.

II SA/Gd 767/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie uchylenia 'Programu opieki nad zabytkami Miasta na lata 2016-2019' 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2. zasądza od Rady Miasta na rzecz Wojewody kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II OSK 1595/15 - Wyrok NSA z 2017-02-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie utworzenie parku kulturowego 'Stare Miasto'

IV SA/Wr 745/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie utworzenia parku kulturowego 'Stare Miasto'

II SA/Wr 16/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowiny w zakresie § 6 ust. 1 pkt 3 we fragmencie ' w której dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych w zakresie określonym przez organ konserwatorski', § 10 pkt 2 we fragmencie ' na warunkach i za zgodą zarządcy drogi', § 14 ust. 6 we fragmencie 'za...

II SA/Wr 189/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Stara Kamienica w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kamienica w obrębie jednostki strukturalnej Rybnica