Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 595/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Op 238/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-07-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce w przedmiocie ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów dla Burmistrza Praszki

II SA/Op 311/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-08-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych stwierdza nieważność § 2 pkt 3, pkt 5 i pkt 6 oraz § 3 zaskarżonej uchwały.

II SA/Op 221/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Op 220/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie regulaminu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego na skutek skargi kasacyjnej Gminy Gorzów Śląski

II SA/Op 419/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów rekreacji i sportu

II SA/Op 105/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

II SA/Op 220/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie regulaminu cmentarza komunalnego i domu przedpogrzebowego

II SA/Op 355/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

II SA/Op 440/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
1   Następne >   2