> Index  > Orzeczenia NSA wg rodzajów skarżonych organów

Orzeczenia dotyczące skargi na:

Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rok 2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   Do 2003  IV SA/Po 1024/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-05

Wniosek H.S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyrok w sprawie ze skargi H.S. na decyzję [...]Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie obowiązku doprowadzenia budynku do stanu poprzedniego postanawia oddalić wniosek.


II OSK 964/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Wniosek A.N. i Z.N. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] stycznia 2014 r. nr [...] w sprawie ze skargi kasacyjnej A.N. i Z.N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 listopada 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 504/14 oddalającego skargę A.N. i Z.N. na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu...


II OZ 365/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie R. T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Gd 616/14 o odmowie przyznania R. T. prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R.T. na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z dnia[...] lipca 2014 r., Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej postanawia: oddalić zażalenie.


II OZ 366/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie P.M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Gd 462/14 o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi P. M. na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z dnia [...] maja 2014 r., nr [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: oddalić zażalenie.


II SAB/Łd 38/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-05

Sprawa ze skargi S. M. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie prawidłowości wybudowania i legalności użytkowania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 1. zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia [...] lutego 2014 roku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku; 2. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlane...


II SA/Wr 830/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-05

Sprawa ze skargi K.L. i W.L., na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W., z dnia [...] r. nr [...], w przedmiocie nakazu przeprowadzenia kontroli budynku i sporządzenia ekspertyzy technicznej, , oddala skargę.,


II SA/Kr 286/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi B. K. i R. K. na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 31 grudnia 2014 r. znak: [...] w przedmiocie nakazu doprowadzenia budynku do stanu poprzedniego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.


II SA/Wr 791/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-05

Wniosek A. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia ... w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki i prowadzenia postępowania legalizacyjnego w sprawie stawu hodowlanego postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego.


VII SA/Wa 2609/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi M P i W G na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2014 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania przed organem I instancji skargę oddala


VII SA/Wa 121/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi M. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. skargę oddala; II. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego M. M. tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę 442,80 (czterysta czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt groszy) w tym: tytułem zastępstwa prawnego kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych...1   -10   -5   -2   < Poprzednie   89   Następne >   +2   +5   +10   100  

DJUR.PL   Kontakt