Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skarg J. J., B.J. i J. J. na postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 853/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt VII SO/Wa 23/10 o odrzuceniu skargi kasacyjnej B.R. od postanowienia WSA w Warszawie oku sygn. akt VII SO/Wa 23/10 o oddaleniu wniosku B.R. o wymierzenie Wojewodzie Mazowieckiemu grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy

II OZ 854/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie oku, sygn. akt VII SO/Wa 22/10 o odrzuceniu skargi kasacyjnej B.R. od postanowienia WSA w Warszawie oku sygn. akt VII SO/Wa 22/10 o oddaleniu wniosku B.R. o wymierzenie Wojewodzie Mazowieckiemu grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy

VII SO/Wa 44/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-01

Wniosek M.C. i A.C. o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 p.p.s.a. Radzie Nadzorczej [...] Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]' z siedzibą za nieprzekazanie do Sądu skargi na bezczynność wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę

II OZ 289/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia wniosku w sprawie z wniosku W. P. o wymierzenie Staroście K. grzywny za nieprzekazanie skargi

II SA/Ol 1170/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-02-18

Sprawa ze skargi J. H. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w sprawie o sygn. akt '[...]' I. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywnę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych); II. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego J. H. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SO/Kr 21/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-16

Wniosek J.W. i W.W. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy znak: [...] w dniu 16 grudnia 2010 r.

II OSK 1132/13 - Wyrok NSA z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gd 756/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-27

Sprawa ze skargi H. B. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego z powodu bezczynności po wyroku WSA w Gdańsku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SO/Kr 35/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-16

Wniosek T. S. o wymierzenie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność organu administracji publicznej
1   Następne >   +2   +5   +10   18