Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

II SA/Op 271/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności na skutek wniosku skarżącego o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem

II SA/Op 366/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie odmowy dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchyla zaskarżone postanowienie.