Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 1589/14 - Wyrok NSA z 2015-01-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Sz. w sprawie ze skargi P. U. W. i S. Spółki z o.o. z siedzibą w N. na czynność G. N. nr [...] w przedmiocie wyboru partnera prywatnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II GSK 2215/13 - Wyrok NSA z 2015-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem prawa

I SA/Sz 302/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N. na czynność Burmistrza Gminy N. z dnia [...] r. nr [...] w postępowaniu o wybór partnera prywatnego na wykonywanie usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

V SA/Wa 803/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu udzielania zamówienia publicznego z naruszeniem prawa

V SA/Wa 1683/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie zwrotu odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

V SA/Wa 2249/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie określenia kwoty dotacji rozwojowej podlegającej zwrotowi do budżetu państwa;

II GSK 808/13 - Wyrok NSA z 2014-07-09

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GSK 1879/13 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi T.G. na pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr [...] w przedmiocie informacji w przedmiocie umieszczenia na liście przedsiębiorców spełniających warunki spłaty niezaspokojonych należności wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

V SA/Wa 1654/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

V SA/Wa 1655/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   8