Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 694/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-09

Sprawa ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. na zarządzenie Prezydenta Miasta L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta L. w sprawie zmiany budżetu miasta L. na 2007 rok orzeka o niezgodności z prawem zaskarżonej części zarządzenia.

III SA/Wr 695/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-04

Sprawa ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. na zarządzenie Prezydenta Miasta L. w przedmiocie zmiany budżetu miasta L. na 2007 rok orzeka o niezgodności z prawem zaskarżonej części zarządzenia.

III SA/Kr 736/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących przekazywania przez inne jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Gminy Miejskiej środków z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych względem nauczycieli, będących emerytami lub rencistami, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej, którzy nabyli prawo do emerytury lub renty w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez inne je...

III SA/Wr 693/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-09-04

Sprawa ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. na zarządzenie Prezydenta Miasta L. w przedmiocie zmiany budżetu miasta L. na 2007 rok. orzeka o niezgodności z prawem zaskarżonej części zarządzenia.

I SA/Łd 479/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-07-05

Skarga Sejmiku Województwa Ł. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. nr XI/84/99 z 22 marca 1999 r. stwierdzającą nieważność uchwały nr VI/52/99 z 23 lutego 1999 r. Sejmiku Województwa -

III SA/Kr 701/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu [...] , nr [...] w sprawie wspierania i powierzenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych

II SA 641/91 - Wyrok NSA z 1991-09-11

skargę Rady Gminy w W.M. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S-kiego w przedmiocie orzeczenia nieważności uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Gminy w W.M.

III SA/Wr 317/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-09-20

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 1 ust. 4 i § 3 uchwały Rady Miejskiej W. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy

III SA/Kr 623/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie uchwały Rady Gminy w O. , nr: [...] w sprawie uchwalenia budżetu Gminy O. na rok 2004

I SA/Lu 525/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-07-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w L. z 28 maja 2002 r. nr 122/ 2002 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w L. z 25 kwietnia 2002 r. nr 1413/XLIX/2002 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta L.
1   Następne >   3