Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

VII SA/Wa 2001/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-28

Sprawa ze skargi S. D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie zapadłego w sprawie o sygn. akt VII SAB/Wa 97/10 przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

II SA/Po 54/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-14

skarg R. K. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu p. wyroku NSA w Warszawie , o sygn. akt IV SA/Po 3792/01 i wymierzenie organowi grzywny z tego tytułu

II SA/Go 554/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego po wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II SA/Go 640/05, z żądaniem wymierzenia grzywny zwrócić stronie skarżącej Wspólnocie Mieszkaniowej ul. [...] kwotę 200 zł (dwieście zł) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

II SA/Go 103/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-28

Sprawa ze skargi A.M. w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu sygn. akt II SA/Po 2949/01

II OZ 1097/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D.W., M. W. na niewykonanie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku wydanego w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1820/04

II OZ 1337/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 423/08 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego należnego od skargi W. P. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Kłodzku grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 28/06

II OZ 1205/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność w sprawie nakazu rozbiórki

II OZ 495/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach z 25 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 1636/13 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi M.C. na niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach z 26 września 2012 r. sygn. akt II SAB/Gl 24/12

II SA/Go 684/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-21

Sprawa ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej ul. [...] w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II SA/Go 640/05

II OZ 1002/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Łodzi w sprawie ze skargi T.W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Z. za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi , sygn. akt II SAB/Łd 25/11
1   Następne >   +2   4