Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X
  • Skarżony
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

SA/Bk 833/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-07-10

skargę w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości.

III RN 135/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Białostockiego (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA w Warszawie (...)od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku SA/Bk 833/96~uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ w Białymstoku do ponownego rozpoznania.