Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 655/16 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP postanowił:

I OZ 319/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 2976/17 - Postanowienie NSA z 2018-07-05

Skarga kasacyjna na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze...

I OSK 1436/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie gruntów warszawskich

I OZ 782/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału nie...

I OZ 802/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg A. V. i W. T. na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego