Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1073/09 - Wyrok NSA z 2010-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

I OSK 1525/11 - Wyrok NSA z 2013-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej

III RN 42/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-03-07

Skarga Aleksandry N. na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie darowizny, po rozpoznaniu rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku NSA w Warszawie I SA 1136/01

II SA/Sz 84/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

I OZ 1518/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-10

Skarga U. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA o sygn. akt I SA/Wa 2397/11

I OZ 1517/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-10

Skarga U. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA o sygn. akt I SA/Wa 2398/11