Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FZ 962/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia postanowienia w sprawie ze skargi J.S., K.S. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt I SA/Go 332/10

II FZ 901/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt III SA/Wa 2205/12 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie opłaty targowej

III SA/Wa 3342/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-08

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej na 2011 r.

I SA/Kr 753/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-12

Wniosek w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I FSK 170/13 - Wyrok NSA z 2013-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe klubu w podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia do grudnia 2005 r.

I FSK 1667/12 - Wyrok NSA z 2013-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2006 r.

V SA/Wa 432/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego

I SA/Łd 1249/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-10

Wniosek w przedmiocie określenia podatku akcyzowego z tytułu importu

III SA/Wa 1957/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-11

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości straty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r.

I SA/Bd 601/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-01-07

Wniosek w przedmiocie solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za zwłokę
1   Następne >   +2   6