Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Po 834/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ;

II SA/Kr 1253/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 1107/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II SA/Ol 462/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-13

skarg J.O. oraz B.S., D.B. i I.B., M.K., A.P. i D.P. na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Po 559/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

IV SA 535/87 - Postanowienie NSA z 1987-09-18

Skarga Heleny K. na decyzję Głównego Geodety Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w R., a także

II SA/Po 670/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy;

I SA 890/82 - Wyrok NSA z 1982-11-12

Skarga Stefanii i Heleny Z. na decyzję Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w przedmiocie zatwierdzenia planu realizacyjnego budowy osiedla mieszkaniowego w J. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewody Krośnieńskiego , a także

IV SA 1126/91 - Wyrok NSA z 1992-01-09

Plan zagospodarowania przestrzennego nie zastępuje uchwały rady gminy o ustaleniu granic gruntów, przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne, natomiast jego treść jest istotna dla ustalenia takich granic.

II SA/Gd 1001/02 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2