Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II FSK 3614/13 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w Warszawie w przedmiocie postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do grudnia 2003 r.

II SAB/Łd 5/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-25

Sprawa ze skargi T. O. na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego

II SAB/Łd 48/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-07-05

Sprawa ze skargi B. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie samowoli budowlanej

III SAB/Wa 40/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-05

Sprawa ze skargi M. sp. z o. o. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za okres o kwietnia do grudnia 2003 r. wymierza Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. grzywnę w wysokości 15 959,65 złotych (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i 65 groszy).

II SAB/Łd 114/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-02

Wniosek w przedmiocie wniosku o wstrzymanie prowadzenia prac budowlanych uzupełnia wyrok WSA w Łodzi w sprawie o sygnaturze akt II SAB/Łd 114/15 w taki sposób, że dodaje punkt 3 w brzmieniu: '

I OZ 1003/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P.S. na przewlekłość SKO w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyjaśnienie wątpliwości co do treści orzeczenia

II SAB/Łd 3/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-05

Sprawa ze skargi S. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w sprawie prawidłowości wybudowania i użytkowania budynku pawilonu handlowego 1. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. odrzuca skargę w zakresie zobowiązania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. do wydania aktu; 3. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budo...

II SO/Bk 1/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-04-04

Wniosek B. O. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta B. za nieprzekazanie akt administracyjnych

I OZ 1357/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

I OZ 1373/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie wniosku P. S. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie
1   Następne >   3