Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Ke 679/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w udział w prawie własności nieruchomości

I SAB/Wa 98/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania sprawy dotyczącej nieruchomości [...]

II SA/Sz 211/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału działki

I SA/Wa 1003/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-06

Sprawa ze skargi J. M. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt. I SAB/Wa 109/05

I SA/Wa 842/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

I SA/Wa 955/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 484/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 621/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-14

Skarga kasacyjna na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [..], nr [...]

I OZ 828/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-13

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w L., dz. nr [...], obr. [...]

I OPP 42/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-06

Skarga Gminy B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie prawa wieczystego użytkowania i ustalenia opłaty za nabycie prawa własności, sygn. akt II SA/Rz 112/05
1   Następne >   +2   4