Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1128/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

I SA/Wa 2240/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1793/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-01

Sprawa ze skargi M. K. w przedmiocie ukarania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywną za niewykonanie wyroku

I SA/Wa 982/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania pisma zgodnie z właściwością

I SA/Wa 97/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie trwałego zarządu

I SA/Wa 1343/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie ustanowienia trwałego zarządu

I SAB/Wa 42/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków przez Wojewodę [...]

I SAB/Wa 174/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie nierozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnych