Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geodezja i kartografia X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Kr 269/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w pierwszej instancji

IV SA 992/87 - Wyrok NSA z 1989-01-18

Skarga Wacława K. na decyzję Dyrektora Wydziału Komunikacji Urzędu Wojewódzkiego w S. w przedmiocie nakazania przywrócenia do stanu pierwotnego drogi wewnętrznej i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Miasta i Gminy M., a także

II SA 3036/95 - Wyrok NSA z 1997-01-17

skargę Małgorzaty i Marka małżonków Cz. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na wykonanie zjazdu z drogi krajowej.