Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 943/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie zezwolenia na lokalizację kablowej linii telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi krajowej

II SA 781/93 - Wyrok NSA z 1994-07-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Zarządu Krajowego Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w przedmiocie zabezpieczenia w formie oplombowania nadajnika i stacji~1/ stwierdził nieważność zaskarżonego postanowienia;~2/ zasądził od Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej

II SA 421-437/94 - Postanowienie NSA z 1994-05-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 stycznia 1994 r. (...), w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego za pomocą stacji małej mocy

III ARN 30/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrekcji - Poczta Polska, Telegraf i Telefon (...) w przedmiocie przydziału abonamentu telefonicznego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SA/Kr 990/89~ oddala rewizję nadzwyczajną.

III ARN 29/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-11-28

Skarga (...) na decyzję Dyrekcji Wojewódzkiej PPTT (...) w przedmiocie odmowy przydziału abonamentu telefonicznego na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie SAB/Kr 34/89~ oddala rewizję nadzwyczajną.

II GSK 2970/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Rzeszowie w przedmiocie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

II GSK 1276/18 - Wyrok NSA z 2018-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Lublinie w przedmiocie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji w przedmiocie zajęcia pasa drogowego

II SA/Sz 9/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-05-09

Sprawa ze skargi L. K. na /postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie rejestracji pojazdu

III SA/Lu 1035/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym
1   Następne >   2