Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Lu 250/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bełżycach w przedmiocie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bełżyce

II SA/Bk 489/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności paragrafu 4 i 5 uchwały nr [...] Rady Miasta B. P. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej B. P. oraz zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

I OZ 918/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nr (...) w przedmiocie wniosku o dopuszczenie d...

I OSK 553/10 - Wyrok NSA z 2010-07-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Walim w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, powyżej trzech lat w drodze bezprzetargowej

I OSK 1788/07 - Wyrok NSA z 2008-02-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mieszkaniowego miasta

SA/Wr 632/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-07-28

Sprawy najmu i dzierżawy lokali użytkowych należą do zakresu gospodarowania mieniem gminy, które to zadanie mieści się w zakresie spraw należących do zarządu gminy zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./.

I SA 148/90 - Wyrok NSA z 1990-03-23

skargę Prokuratora Wojewódzkiego w W. na decyzję Kierownika Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w W. w przedmiocie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

IV SA/Wr 284/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Walim w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas określony, powyżej lat trzech w drodze bezprzetargowej

I SA 602/92 - Wyrok NSA z 1992-06-24

skargę Zarządu Miasta Ż. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych zajmowanych przez najemców.

III SA/Łd 1253/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-10

skarg A. W. na uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź
1   Następne >   2