Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA 810/81 - Wyrok NSA z 1981-05-26

Skarga Cezarego G. nad decyzję Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie należności celnych wywozowych za przedmiot odprawiony warunkowo i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od Głównego Urzędu Ceł zwrot kosztów postępowania na rzecz skarżącego.