Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

IV SA 472/95 - Wyrok NSA z 1996-10-30

Skarga Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w P. na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu opłat za odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i art. 208 Kpa w związku z art. 68 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, a także zasądził od Ministra Ochrony Śro...

IV SA 45/94 - Wyrok NSA z 1995-06-26

Skarga Zakładów Przetwórstwa Spożywczego w G. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustalenia kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w R., a także

SA/Ka 1010/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1992-02-04

Skarga Kopalni Węgla Kamiennego w Ż. na uchwałę Rady Miejskiej w J. Z. w przedmiocie obowiązku świadczenia na rzecz infrastruktury miejskiej i na podstawie art. 207 par. 4 Kpa stwierdził niezgodność z prawem pkt 5 zaskarżonej uchwały, a także

IV SA 1460/94 - Wyrok NSA z 1995-06-01

Skarga Kazimierza O. na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie zgody na rozwiązania projektowe inwestycji i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

IV SA 682/94 - Postanowienie NSA z 1994-12-22

Wniosek w przedmiocie wykupu lub zamiany nieruchomości, na podstawie art. 22 par. 2 w związku z art. 216b par. 1 pkt 2 Kpa wyznaczył Kierownika Urzędu Rejonowego jako organ właściwy do załatwienia sprawy.

SA/Wr 1707/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-12-06

skargę gminy R. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy R. w części dotyczącej przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę centrum rehabilitacji zdrowotnej dla dzieci.

SA/Wr 2099/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-05-25

skargę Wandy Z. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

IV SA 1059/94 - Wyrok NSA z 1996-01-15

skargę Zakładów Przetwórstwa Spożywczego w G. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia dobowej kary pieniężnej za odprowadzanie do wód ścieków bez pozwolenia wodnoprawnego.

OPK 15/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-07-15

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem W. Grudzieckiego, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 'J.' spółka z o.o. w K. od decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy K. w przedmiocie ustalenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia, po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 1996 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego...

OPK 1/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-03-04

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem W. Grudzieckiego, prokuratora Prokuratury Apelacyjnej, delegowanego do Ministerstwa Sprawiedliwości, w sprawie z odwołania Nadleśnictwa (...) od decyzji Wójta Gminy L. w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku leśnego za 1994 r., po rozpoznaniu w dniu 4 marca 1996 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w (...), zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 12 paździer...