Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Ke 932/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie

I OZ 759/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi A. T. i innych na pismo Wojewody M. w B. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ł. w sprawie likwidacji szkoły podstawowej

IV SA/Gl 5/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

IV SA/Gl 286/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

II SA/Ke 20/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-04-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie zatwierdzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Gnojnie

I OZ 295/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w D.

OSK 545/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz określenia regulaminu postępowania konkursowego

III SA/Kr 217/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Burmistrza A Nr [...] w zakresie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej placówki oświatowej w zakresie § 1 pkt 4