Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 101/90 - Wyrok NSA z 1990-03-20

skargę Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w G. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie ustalenia dywidendy za I półrocze 1989 r.

SA/Gd 1037/90 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1990-12-21

Skarga Agencji Obsługi Prawnej 'A.' w Sz. na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w S., a także

III SA 643/90 - Wyrok NSA z 1990-10-19

skargę Aleksandra K. na decyzję Wojewody W-skiego w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości.

II SA 524/90 - Wyrok NSA z 1990-10-22

Skarga Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie stosowania praktyk monopolistycznych i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

II SA 8/90 - Wyrok NSA z 1990-02-22

skargę spółki cywilnej 'S.' w W. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udzielenia koncesji na obrót bronią i amunicją gazową.

SA/Wr 654/90 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1990-11-20

Skarga Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Z. na decyzję Izby Skarbowej w L. w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnej i kwoty dodatkowej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w Z. co do części kwoty nienależnej i dodatkowej, a także

III ARN 19/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (...) w przedmiocie ustalenia miejsca i warunków realizacji inwestycji na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku NSA w Warszawie IV SA 1101/86~ uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania, w pozostałym zakresie rewizję nadzwyczajną odrzuca.

U 11/89 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-02-14

Wniosek prezesa Naczelnego SądU Administracyjnego o ustalenie, czy przepisy par. 1-5 i par. 7 ust. 2-4 uchwały nr 110 Rady Ministrów w sprawie pomocy uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg /M.P. nr 31 poz. 157 ze zm./ w stosunku do przedsiębiorstw państwowych i spółdzielni - są zgodne z art. 4 ust. 2 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych /t.j. Dz.U. 1987 nr 35 poz. 201/ i art. 2 par. 2 ustawy z dnia 16 w...
1   Następne >   2