Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 67/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-02-27

skarg E. H. i Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

III SA/Gd 317/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-08-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

IV SA/Gl 515/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie w przedmiocie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej lub dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w placówkach wymienionych w uchwale stwierdza nieważność zaskarżon...

VIII SA/Wa 333/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skaryszewie w przedmiocie określenia warunków funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

I OW 82/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do ponoszenia wydatków z tytułu umieszczenia po raz pierwszy małoletniej J. B. w pieczy zastępczej

II SA/Op 258/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

II SA/Ol 64/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-03-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Ełku w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia