Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OSK 1295/12 - Wyrok NSA z 2012-08-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi E. K. na zarządzenie Burmistrza N. , nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w N.

III SA/Gd 71/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

III SA/Gd 354/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie unieważnienia postępowania konkursowego

III SA/Kr 736/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących przekazywania przez inne jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Gminy Miejskiej środków z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych względem nauczycieli, będących emerytami lub rencistami, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej, którzy nabyli prawo do emerytury lub renty w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez inne je...

II SA 3057/00 - Wyrok NSA z 2001-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W.-M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Gminy L. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:~za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodat...

IV SA/Gl 672/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kłomnice w przedmiocie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały i określa, że nie może być ona wykonana.

I SA 1431/91 - Wyrok NSA z 1992-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku w wysokości 20

III SA/Wr 622/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto

I SA/Ka 473/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-05-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. z 13 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 1999 rok

II OSK 336/05 - Wyrok NSA z 2005-12-07

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Z. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego szkoły do składu komisji konkursowych: uchyla zaskarżony wyrok w całości;
1   Następne >   3