Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wr 371/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w L.

II SA/Ol 42/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wilczęta w przedmiocie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

II SA/Ol 7/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Purda w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

IV SA/Wr 598/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złotoryi w przedmiocie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora

IV SA/Wr 370/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w L.

IV SA/Wr 4/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Marciszów w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie pod warunkiem zwrotu części lub całości w ramach zadań własnych gminy I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości; II. o...

III SA/Kr 1535/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-29

skarg Wojewody Małopolskiego na zarządzenia Starosty Olkuskiego w przedmiocie utworzenia Centrum administracyjnego i nr 69/2012 w przedmiocie zmiany Zarządzenia Nr 2/2012 Starosty Olkuskiego z dnia

II SA/Lu 296/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Lu 25/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-02-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie przyjęcia i wprowadzenia do realizacji 'Programu wspierania rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu' stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej dział pierwszy rozdziału trzeciego 'Programu wspierania rodzin w ich prawidłowym funkcjonowaniu' stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, która w tym zakresie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

IV SA/Wr 198/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w Lubinie w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Lubinie
1   Następne >   +2   6