Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OSK 1649/06 - Wyrok NSA z 2007-03-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta R. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie

II SA/Gl 554/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 1661/09 - Wyrok NSA z 2009-12-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Morawicy w przedmiocie zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica

II SA/Bk 774/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SAB/Gd 21/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...] w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 388/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Marcinowice w przedmiocie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marcinowice

II SA/Bd 129/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-07-08

Sprawa ze skargi Gminy R. na zarządzenie zastępcze Wojewody K.-P. w przedmiocie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy R.

II SA/Po 857/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Ol 417/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego '[...]' pomiędzy ulicami: '[...]'

II SA/Gl 1350/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy terenu