Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OPP 152/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga S. N. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości warszawskiej, sygn. akt I OSK 1976/13

I OPP 15/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 1977/02 ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie użytkowania wieczystego

I OPP 42/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-06

Skarga Gminy B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie prawa wieczystego użytkowania i ustalenia opłaty za nabycie prawa własności, sygn. akt II SA/Rz 112/05

I OPP 118/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Skarga A. T. P. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości warszawskiej, sygn. akt I OSK 1976/13

I OPP 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skarga J. W. i J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OPP 41/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału NSA w sprawie ze skargi na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi J. F. na pismo Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy , nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczys...

I OPP 15/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Skarga J. W. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 380/09 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie nieważności decyzji odbierającej prawo ukończenia naprawy budynku oraz unieważniającej przydział tego budynku

I OPP 4/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-16

Skarga B. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, sygn. akt III SA/Kr 1541/11

I OPP 25/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga J. W. i J. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I SA/Wa 2299/10 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

I OPP 83/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga R. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza K. w przedmiocie podziału nieruchomości sygn. akt II SAB/Sz 117/11
1   Następne >   +2   5