Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

VI SAB/Wa 81/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wydania zaświadczenia stwierdzającego możliwość wykonywania czynności agenta ubezpieczeniowego

VI SA/Wa 299/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-05-11

Sprawa ze skargi Z. A. o wymierzenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie bezczynności organu w zakresie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] listopada o wypłatę odsetek od nienależnie pobranej kary pieniężnej

VI SA/Wa 165/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-04-29

Sprawa ze skargi W. H. w przedmiocie wypłaty świadczenia z programu ochrony ubezpieczeniowej

VI SA/Wa 1735/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wyrażenia zgody na powołanie członka zarządu zakładu ubezpieczeń

VI SA/Wa 1026/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w przedmiocie sprzeciwu co do pośredniego nabycia akcji krajowego zakładu ubezpieczeń

VI SA/Wa 1171/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w przedmiocie powołania członka zarządu zakładu ubezpieczeń

II GZ 110/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego bez numeru w przedmiocie opłaty za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy poj...

I SA/Łd 1907/03 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-01-20

Sprawa ze skargi J.S. na PKO Bank Polski w Ł. w przedmiocie : wypłaty rekompensaty

I SA/Wr 3442/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-01

Sprawa ze skargi J. A. L. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu , sygn. akt I SA/Wr 3120/02 odrzucającym skargę J. A. L. na czynności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. w postępowaniu egzekucyjnym w związku z nieuiszczeniem obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne za wrzesień 2000 r.

II GZ 344/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zastosowania środków nadzorczych
1   Następne >   +2   +5   +10   25