Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków X

VII SAB/Wa 57/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Konserwatora Zabytków I. stwierdza przewlekłość postępowania; II. stwierdza, że przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od [...] Konserwatora Zabytków na rzecz skarżącego M. S. kwotę 100 zł (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II OSK 652/15 - Wyrok NSA z 2015-11-17

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Stołecznego Konserwatora Zabytków uchyla pkt II (drugi) zaskarżonego wyroku i w tym zakresie przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

VII SAB/Wa 108/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi T. R. M. sp. z o.o. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] Konserwatora Zabytków I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] Konserwatora Zabytków; II. stwierdza, że przewlekłość postępowania miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza grzywnę w wysokości 2.000 zł (dwóch tysięcy złotych) z tytułu przewlekłego prowadzenia postępowania; IV. zasądza od Prezydenta [...] Konserwatora Zabytków na rzecz T. ...

VIII SAB/Wa 25/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-29

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1. zobowiązuje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do rozpatrzenia wniosku J. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w R. - w terminie 30 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dopuścił ...

VII SAB/Wa 61/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-30

Sprawa ze skargi A. H. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I. stwierdza, że postepowanie prowadzone było w sposób przewlekły, a przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego grzywnę w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych); III. zasądza od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz A.H. kwotę 347 (słownie: trzysta czterdzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów post...