Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6102 Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego X

I SA/Wa 156/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 275/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 754/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 642/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1149/07 odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem tego Sądu , sygn. akt I SA/Wa 607/05

I SA/Wa 641/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia mienia z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 825/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 3090/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa z dniem [...] stycznia 1999 r. własności nieruchomości

I SA/Wa 1395/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 3529/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2741/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-16

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   100