Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Kr 1218/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr CIV/2692/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Bodzów - Rejon ulicy Widłakowej'

II OZ 74/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. , nr [...] w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 878/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego '[...]' część [...] 1. stwierdza nieważność § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b zaskarżonej uchwały; 2. zasądza od Miasta [...] na rzecz skarżącego Wojewody [...] kwotę [...]zł (słownie: [...] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II OSK 3328/17 - Wyrok NSA z 2020-01-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego '[...]'

II SA/Gl 1262/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 447/18 - Wyrok NSA z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru '[...]' 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w K...

IV SA/Po 877/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. [...] 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 5 pkt 9 w zakresie zwrotu 'przy czym zakazuje się stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe'; 2. w pozostałym zakresie

II OZ 2/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 11 października 2019 r. sygn. akt IV SA/Wa 1328/19 o odrzuceniu skargi A.S. na uchwałę Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 29 stycznia 2019 r. nr 29/VIII/4/2019 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 41/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów obrębu miasta [...]

II OZ 81/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   36