Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 1680/18 - Wyrok NSA z 2020-01-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Lublin w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywania na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 r.

II SA/Kr 1218/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr CIV/2692/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 'Bodzów - Rejon ulicy Widłakowej'

II OZ 74/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. , nr [...] w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OSK 3328/17 - Wyrok NSA z 2020-01-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego '[...]'

II SA/Gl 1262/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Mikołowa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OSK 1826/18 - Wyrok NSA z 2020-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2015

II OSK 482/18 - Wyrok NSA z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

II SA/Rz 780/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach w przedmiocie ustalenia stawek opłat za korzystanie z przystanków i dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ropczyce

II OSK 447/18 - Wyrok NSA z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru '[...]' 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w K...

IV SA/Po 1035/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
1   Następne >   +2   +5   +10   100