Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I FPP 14/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-15

Skarga M. sp. z o.o. w K. na naruszenie prawa strony do rozpoznania bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy o sygn. akt III SA/Wa 335/13 w postępowaniu sądowym prowadzonym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w podatku od towarów i usług za maj 2006 r.

II FPP 9/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-12

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FPP 5/14 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2013 r.

II FPP 3/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-08

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 2859/11 ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w W., działającego z upoważnienia Ministra Finansów, z dnia 21 grudnia 20...

II FPP 2/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 1095/09 ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie nałożenia kary porządkowe...

II FPP 6/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-21

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 2951/13 ze skargi R. P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej R. P. od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt I SA/Go 839/10 w sprawie ze skargi R. P. na de...

I SAB/Ol 5/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w postępowaniu kontrolnym dotyczącym podatku od towarów i usług

II FPP 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Skarga K. i R. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt I SAB/Bd 9/12 ze skargi K. i R.R. bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie niewydania odpisów z akt sprawy

II FPP 10/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Skarga K. i R. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt I SAB/Bd 10/12 ze skargi K. i R.R. bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie niewydania odpisów z akt sprawy

II FPP 13/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Skarga K. i R. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt I SAB/Bd 35/12 ze skargi na bezczynność Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wniosku o wstrzymanie wykonania postanowienia

II FPP 11/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-12

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 2306/10 ze skargi na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej H. K. od wyrok...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   54