Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

II GSK 1925/12 - Wyrok NSA z 2014-02-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie zwrotu wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

OSK 374/04 - Wyrok NSA z 2004-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej w części dot. odpłatności za nabytą własność budynków i urządzeń

I OSK 1831/14 - Wyrok NSA z 2014-11-05

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych

II FZ 662/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr (...) w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2002 r.

I OSK 2636/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie odmowy zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OPS 4/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Gospodarki i Pracy w przedmiocie unieważnienia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora

II GSK 2136/13 - Wyrok NSA z 2015-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję N. C. B. i R. w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych