Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 876/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie Warmińsko - Mazurskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie oku nr [...] w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu usunięcia barakowozu

II OSK 87/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 496/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oku Nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

II OZ 757/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Warmińsko

II OPP 22/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-10

Skarga L. L. i P. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, sygn. akt VII SA/Wa 1257/08

II OZ 875/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie Warmińsko - Mazurskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie oku nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w sprawie nakazu usunięcia barakowozu

II OSK 2067/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego