Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 2574/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Z.M. na zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia [...] czerwca 2009 nr [...] w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

II SA/Go 412/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

I SA/Wa 1881/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta W. na lata [...]

I OSK 447/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości

II SA/Ol 1354/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Olecku w przedmiocie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olecko oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

II SA/Lu 238/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy

II SA/Sz 768/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy [...] położonej w drodze bezprzetargowej i udzielenie bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości

II SA/Rz 225/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-07-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym działki gruntowej

II SA/Gd 638/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy nr XLVI/275/10 dotyczącej sprzedaży nieruchomości Gminy

II SA/Sz 1326/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
1   Następne >   +2   +5   +10   36