Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 613/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-13

Sprawa ze skargi G. G. (G.) i A. C. na zarządzenie Prezydenta Miasta S. w przedmiocie regulaminu przetargu na najem lokali mieszkalnych

II SA/Rz 1003/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-13

Skarga J. S. działającej w imieniu własnym oraz mieszkańców sołectwa Ł.: A.M., B.S., B.S., B.M., E. N., J. B., J.N., K. S., K. M., K. W., M.S., M.K. M.Z., R.B., S. S., S.M., W.Z., W.M., Z. B, Ł.N., na uchwałę Rady Miejskiej [...] z dnia [...].08.2009 r. nr [...], o udzieleniu zgody na użyczenie budynku po nieczynnej szkole stanowiącej własność Gminy [...], położonej w Ł., -

II SA/Lu 429/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia mienia komunalnego do sprzedaży

II SA/Ke 1134/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie powierzenia R. obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy terenów zieleni gminnej i zadrzewień Miasta

II SA/Gl 767/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie sprzedaży lokali mieszkalnych uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

II SA/Ol 740/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dąbrówno w przedmiocie sprzedaży działek gruntu 1/ stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały Nr XXV/225/13 Rady Gminy Dąbrówno w sprawie sprzedaży działek gruntu w części dotyczącej § 1 w zakresie wyrazów 'w drodze przetargu ograniczonego'; 2/ orzeka, że zaskarżona uchwała w części opisanej w pkt. 1 nie podlega wykonaniu.

II SA/Sz 1131/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie sprzedaży lokali będących własnością Gminy Boleszkowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze

II SA/Gd 638/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy nr XLVI/275/10 dotyczącej sprzedaży nieruchomości Gminy

II SA/Wr 335/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej M. w przedmiocie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

II SA/Gd 59/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-06-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   57